Vill du bli medlem?
Vi välkomnar alla till
Skräddrabo Bygdegårdsförening

Årsavgiften är:
50:- / Medlem
100:- / familj
Du betalar in till Postgiro 23 10 88-6
OBS! Glöm inte att skriva samtliga namn för familjemedlemmarna samt din/er adress på  inbetalningen!